català / castellà

el meu gos

 

GOSSOS POTENCIALMENT

 

PERILLOSOS / NORMATIVA

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necessites més informació ?

 

Segueix-nos a Facebook

 

Truque'ns 640087346

 

Omple el formulari de

 

Et donarem solucions garantides !

 

Gossos potencialment perillosos / Normativa

 

Aquí teniu la normativa que regula la tinença de gossos considerats com a races perilloses, a Barcelona. Cada ajuntament pot tenir reglaments amb diferències, assegureu-vos de consultar-ho en el vostre.

 

És còpia integra de la publicació que trobareu a la pàgina web de l´Agència de Salut Pública".

 

Sense ganes d'entrar en polèmica de si és coherent o no, als propietaris d'aquestes races i futurs, tingueu en compte que si no compliu amb els requisits que s'exigeixen en aquesta legislació, poden arribar a sancionar-vos.

 

 

 

 

NORMATIVA segons l´Agència de Salut Pública, Ajuntament de Barcelona

 

 

Agència de Salut Pública

 


http://www.aspb.cat/img/logo_csb.png


 

AJUNTAMENT DE BARCELONA

 

Gossos potencialment perillosos


Quins gossos són considerats potencialment perillosos?

 

Els que pertanyen a les següents races o a llurs encreuaments:

  - Akita Inu

  - American Staffordshire Terrier

  - Bullmastif

  - Dòberman

  - Dog Argenti

  - Dog de Bordeus

  - Fila Brasileiro

  - Mastí Napolità

  - Pit Bull Terrier

  - Presa Canari

  - Rottweiler

  - Staffordshire Bull Terrier

  - Tosa Inu o Japonès

   

Els gossos que manifestin un caràcter marcadament agressiu o per haver protagonitzat agressions a persones o a d'altres animals.

 

Els que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.

 

 

Els que reuneixen totes o la majoria de les característiques esmentades a l'annex II del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos:

  - Musculatura forta, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.

  - Marcat caràcter i gran valor.

  - Pèl curt.

  - Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 cm, alçada a la creu entre 50 i 70 cm i pes superior a 20 kg.

  - Cap voluminós cuboid, robust amb crani ample i gran i galtes musculoses i arrodonides.

  - Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.

  - Coll ample, massís i curt.

  - Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.

  - Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.

   

Aquesta potencial perillositat haurà d'haver estat apreciada mitjançant resolució de l'autoritat municipal competent en base a criteris objectius, bé d'ofici o després d'una notificació o denúncia, previ informe d'un veterinari, oficial o col·legiat, designat o habilitat per l'autoritat competent municipal.

 

 

No tenen la consideració legal de gossos potencialment perillosos els que pertanyen a les Forces Armades, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Cossos de Policia de les Comunitats Autònomes, Policia Local i empreses de seguretat amb autorització oficial.

 

 

 

 

Documentació necessària per a la tramitació de la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

 

- Còpia de l’ingrés bancari corresponent a la taxa per a la tramitació administrativa d’atorgament i renovació de la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos (Art. 6.3 i epígraf 2 de l’Ordenança Fiscal 3.7 de l’Ajuntament de Barcelona).

 

- Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir.

 

- Declaració jurada de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus.

 

- Certificat de capacitat física i aptitud psicològica.

 

- Certificat d’antecedents penals.

 

- Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que inclogui les dades d’identificació de l’animal i amb una cobertura per danys a tercers no inferior a 150.253 euros.

 

- Còpia del rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil.

 

- Còpia de l’imprès d’autoliquidació per a la inscripció en el Registre Censal d’animals de companyia.

 

- Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant el microxip.

 

 

 

Tramitació de la llicència


Els impresos per a la sol·licitud de la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos es poden recollir a:

- Oficines d'atenció al ciutadà dels Districtes.

- Registre general de l'Ajuntament de Barcelona. Plaça Sant Miquel, 4

- Es pot sol·licitar informació trucant al 010

 

Una vegada omplerta i signada aquesta sol·licitud, l'haureu de lliurar conjuntament amb tota la documentació requerida a:

- Oficines d'atenció al ciutadà dels Districtes.

- Registre general de l'Ajuntament. Plaça Sant Miquel, 4.

 

Enllaç a la web de l´ajuntament per realitzar la tramitació

 

 

 

 

Obligacions de les persones propietàries de gossos potencialment perillosos

 

Disposar d'una llicència municipal per a la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos que resideixin habitualment a Barcelona.

 

Contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització pels danys i lesions que aquests animals puguin provocar a les persones i a altres animals i, en tot cas, no inferior a 150.253 euros i que inclogui les dades d'identificació de l'animal.

 

Identificar-los electrònicament amb un microxip homologat de forma indeleble i proveir-se del document sanitari corresponent, de forma prèvia a la inscripció en el Registre municipal.

 

Qualsevol variació de les dades que figuren a la llicència ha de ser comunicada pel seu titular en el termini de 15 dies des de la data en què es produeixi.

 

Sempre han d'anar fermats amb corretja o cadena sense que ocasionin lesions a l'animal i dur el morrió col·locat.

 

No poden ésser conduïts per menors de divuit anys.

 

No es pot dur més d'un gos potencialment perillós per persona.

 

 

 

 

 

 

 

Obediència per a gossos adults adults
   
inici
Obediència per a cadells cadells